دانشگاه مازندران، از فروردین امسال خدمات فناوران برتر را جایگزین سایر نرم افزارهای موجود در دانشگاه کرد.

به گفته ریاست دانشگاه، نرم افزار ارائه شده از سوی فناوران برتر، برترین نرم افزار ارائه شده در کشور است. طی 5 ماه گذشته، تمامی کلاسهای آنلاین و آزمونهای این دانشگاه در سامانه ارائه شده از سوی این شرکت برگزار شد.

در آزمونهای آنلاین این دانشگاه، بیش از 3000 کاربر همزمان حضور داشتند که بدون مشکل و لحظه ای قطع شدن برگزار شد.