بانک مسکن، برای برگزاری جلسات آنلاین خود، نرم افزار جلسات مجازی آراک فناوران را انتخاب کرد.

این بانک با داشتن، شعبه های متعدد در سرتاسر کشور، برای برگزاری جلسه های آنلاین و همچنین جلسات آموزشی نرم افزار شرکت آراک را انتخاب و پیاده سازی کرد.

در حال حاضر تمامی شعب این بانک برای برگزاری جلسات از نرم افزار جلسات آنلاین شرکت آراک استفاده می کنند.